SOLNAVÄGEN UTVECKLAS TILL LEVANDE STADSGATA

Solnavägen omvandlas från trafikled till en levande stadsgata, från Råsundavägen i norr till Hagastaden och Stockholms innerstad i söder. Under sommaren 2021 påbörjades nästa etapp i utvecklingen, något som fortfarande påverkar trafiken på delar av Solnavägen.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter nu. Solnavägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik. Nya stadskvarter växer längs vägen med en blandning av bostäder, arbetsplatser och lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service.
– Med omvandlingen av Solnavägen skapar vi en levande stadsboulevard, från Hagastaden vid gränsen till Stockholms innerstad till Råsunda torg. Nya bostäder, arbetsplatser och ett brett utbud av till exempel restauranger, butiker och caféer i gatuplan bidrar till en mer attraktiv och trygg stadsmiljö längs gatan. Samtidigt bidrar flera av projekten till stadens medfinansiering av ny tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

5000 NYA BOSTÄDER LÄNGS SOLNAVÄGEN

Under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder och nya arbetsplatser längs den drygt tre kilometer långa Solnavägen – från Råsundavägen i norr till den nya stadsdelen Hagastaden och Torsplan i Stockholms innerstad i söder. Parallellt med Solnavägen fortsätter utbyggnaden av ny tunnelbana genom Solna, med den nya gula linjen mellan Gullmarsplan och Arenastaden med de nya tunnelbanestationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

LEDNINGSARBETEN UTANFÖR SOLNA CENTRUM

I juli 2021 påbörjade bostadsutvecklaren Besqab arbetet med ett nytt levande bostadsområde med fyra nya bostadshus ovanpå parkeringsdäcket vid Solna Centrum. I samverkan med kommunen och Solna Centrum skapas en öppen och bebodd del av Solnavägen. Totalt kommer 356 st nya Svanenmärkta lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök att uppföras inom projektet. Projektet uppförs i etapper och i den första etappen, Solna Estrad, kommer de utvändiga stomarbetena färdigställas under hösten/vintern 2022.

För den andra etappen, Solna Parad, väntas de utvändiga stomarbetena färdigställas under våren/sommaren 2023. Hela projektet planeras vara färdigt 2026.

Fortsättningsvis innebär detta att trafiken, dess hastighet och framkomlighet kring Solna Centrum kommer att påverkas. Gång- och cykeltrafiken på Solnavägen mellan Frösundaleden och Sundbybergsvägen leds tillfälligt om till den västra sidan av Solnavägen. Gång- och cykelvägen kommer då att gå mellan arbetsområdet och Solna centrum i både norr- och södergående riktning.

Så påverkas Solna under byggnationen

Arbetet utförs för att möjliggöra nya bostäder längs Solnavägen.

Omläggningen av de befintliga vattenledningarna går fort framåt. Besqab har nu kommit fram till halva sträckan längs Solna Centrum i Solnavägen.

Besqab kommer fortsätta med schaktning, provtagning, lastning och lossning av massor, materialtransporter med lastbilar samt fortsätta läggningen av de nya ledningarna. Detta gäller ytterligare några månader framåt.

Arbetena inomhus i garaget fortsätter också med höga ljud från sågning och bilning av betong samt pålning. De kommer ändra på avspärrningarna med nya riktlinjer och skyltar med information om hur trafiken ska ta sig fram i garaget, så snart de är klara med en yta.

Nu kommer grundläggningen för första huset att fortsätta utomhus. Det innebär pålning, krossning och schaktning med höga ljud som följd.

Omläggningen av vatten, avlopp och dagvatten kommer ske under denna period. Det kan innebära arbete under nattetid.

På grund av åtgärder längs hela centrum och ut i vägbanan så sker en omfattande trafikavstängning.

  • Solnavägen kommer att begränsas till halva ytan med en fil i vardera riktningen förbi centrum.
  • Gång- och cykelvägen; omledning av cykel- och gångvägen kommer ske i olika skeden. Se hänvisningsskyltar.
  • Den busshållplats som står närmast Frösundaleden tas tillfälligt ur bruk. Den kommer återställas när arbetena runt om den är klara.

Besqab förstår att deras arbete får negativ påverkan på boende och trafikanter i området och ber om ursäkt för detta. De har kontinuerlig dialog med Solna stad, SL samt bussbolagen som alla har godkänt denna lösning. Alla frågor om lokaltrafiken i området hänvisas till SL:s kundtjänst.

Arbetena medför buller. Besqab förhåller oss till Naturvårdsverkets allmänna råd och försöker begränsa bullret så långt det är möjligt. Dock är vissa arbetsmoment av sådan art, exempelvis pålning, att riktvärden emellanåt kommer att överskridas. Grävningsarbeten, pålning samt lastning och lossning av material med lastbilar kommer att medföra kännbara vibrationer.

Arbeten kommer främst att bedrivas dagtid mellan 07.00 och 19.00. Arbeten av bullrande art (definierat av Stockholms stad som spontning, sprängning och bilning) kommer endast att ske dagtid. Lastbilstransporter bedöms som ej bullrande och kan därför förekomma utanför tidsintervallet ovan. Om nattarbeten planeras, kommer Besqab gå ut med ny med information om detta.

Besqab beklagar att deras arbete medför störningar för dig, och hoppas på din förståelse.

Har du frågor kan de nås på info@besqab.se.